* 2 عدد عکس 4*3

* کپی شناسنامه

* کپی کارت ملی

* کپی اجاره نامه

* چک یا سفته به ارزش 20/000/000 ریال

* درخواست کتبی