بیست و ششمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مرداد ماه 97 برگزار می شود.